European Fire Protection Consultants

Actualiteiten

Kennismiddag

Kennismiddag Brandveiligheid: Vluchten, meer dan alleen een uitgang!

 

Sinds enkele jaren organiseert EFPC i.s.m. andere partijen bijeenkomsten met betrekking tot actuele onderwerpen betreffende brandveiligheid.

Dit jaar hebben, onder grote belangstelling, 4 kennismiddagen “Brandveiligheid; Vluchten, meer dan een uitgang!” plaatsgevonden.

Op 4 locaties door het land hebben Kiwa R2B, Honeywell, Alberda en EFPC diverse presentaties gegeven met betrekking tot vluchten vanuit een publiekstoegankelijk gebouw. Benadering vanuit de leverancier, adviseur en inspecteur en de ervaring van een gebruiker zijn allemaal ter sprake gekomen. In een afsluitende paneldiscussie zijn levendige discussies gevoerd met betrekking tot deze onderwerpen, wat tot succesvolle en vooral constructieve bijeenkomsten heeft geleid. Ronald van Brakel (rvb@efpc.nl)

Centrum voor Criminaliteit en Veiligheid (Het CCV), Uitgangspuntendocument Brandbeveiliging,Kwaliteitsborging Brandveiligheid weer op een hoger niveau

Kwaliteitsborging Brandveiligheid weer op een hoger niveau

 

In mei 2018 heeft het Centrum voor Criminaliteit en Veiligheid (Het CCV) een nieuw certificeringsschema voor UPD-opstellers gepubliceerd. Stakeholders in het totstandkomingsproces onder leiding van het CCV waren o.a. het Rijksvastgoedbedrijf, Brandweer Nederland, Verbond van Verzekeraars, afnemers, adviseurs, leveranciers en certificatie-instellingen. Dit schema borgt de kwaliteit van de eerste stap in de totstandkoming van een brandveilige locatie nl. het bepalen van de uitgangspunten van brandveiligheid. Conform dit schema moeten de Uitgangspuntendocumenten (UPD) door deskundige mensen worden opgesteld en moeten de achterliggende bedrijfsprocessen ook aan hoge eisen voldoen om de kwaliteit van de documenten te borgen.


Vol trots kunnen wij u melden dat EFPC, als eerste in Nederland, is gecertificeerd voor het opstellen van Uitgangspuntendocumenten en Specificaties onder het nieuwe landelijke CCV-certificatieschema “Uitgangspuntendocument Brandbeveiliging”. Dankzij onze ervaren en deskundige medewerkers zijn de audits door CIBV BV voorspoedig verlopen en is de certificering onder het CCV-certificatieschema vlot tot stand gekomen.

Uitreiking van het eerste certificaat was op 15 oktober jl. door de heer H. Broos, directeur CIBV BV (rechts), aan Gerben van Hal en Hielke Lootsma van EFPC.

EFPC geeft lezing op de vakbeurs Facilitair

Op 24-25-26 januari 2018 zal de vakbeurs Facilitair worden gehouden in de Jaarbeurs te Utrecht. Vele facilitaire managers bezoeken deze beurs en gaan naar de diverse lezingen die worden gehouden.

Onze collega Kitty Haas zal op woensdag 24 januari 2018  in zaal 4 van 15.00 – 15.20 uur een lezig houden over brandveiligheid.

De lezing behandelt de diverse aspecten van brandveiligheid waar de facilitaire dienst / manager tijdens het dagelijks gebruik mee te maken krijgt. De aspecten die onder andere aan de orde komen zijn:

  • controle door de brandweer / gemeente;
  • onderhoud en beheer van brandveiligheidsvoorzieningen;
  • aantallen mensen in het gebouw of een ruimte in relatie tot de vluchtcapaciteit;
  • de consequenties van interne verbouwingen en verhuizingen;
  • verantwoordelijkheden van de facilitair manager in relatie tot brandveiligheid.

 

Op de website http://registratie.holapress.com/register/NDIuMTAxLjNkMjk0MWM4  kan je je registeren voor een gratis bezoek.

Wij hopen je mogen ontmoeten tijdens de lezing van Kitty.

EFPC steunt Nederlandse Brandwonden stichting

Als brandveiligheids adviseurs proberen wij met onze adviezen preventief branden te voorkomen of te beperken in omvang. Niet altijd lukt dat en dan zijn er andere professionals die hierop moeten acteren. Door de Nederlandse Brandwonden Stichting worden diverse projecten georganiseerd en gefaciliteerd op het gebied van preventie.

Gezien de affiniteit dat wij als bedrijf hebben met brandpreventie hebben wij besloten drie jaar de Nederlandse Brandwonden Stichting te sponsoren in het behalen van hun doelen.

https://brandwondenstichting.nl 

In 2018 zal de nieuwe versie van de NEN-EN 12845 + NEN 1073 worden gepubliceerd. Daarom organiseert EFPC in samenwerking met CIBV een opfriscursus waarbij alle verschillen tussen de nieuwe en de oude versie van de NEN-EN 12845 + NEN 1073 worden behandeld en de achterliggende reden achter de wijzigingen wordt uitgelegd.

De cursus duurt één dag en wordt afgesloten met een deelname toets. Bij een positieve aflegging van de toets wordt een officieel certificaat afgegeven door CIBV.

De kosten voor deze opfriscursus bedragen € 375,- p.p. inclusief lesmateriaal, toets, certificaat en catering, exclusief BTW, gebaseerd op prijspeil 2018.

 

Let op bij het gebruik van kabels in installaties!

De richtlijnen voor brandgedrag van bouwproducten zijn in 2011 door de EU omgezet van een directive (richtlijn) in een regulation (verordening), namelijk de Construction Product Regulation (CPR).

De CPR heeft tot doel betrouwbare informatie te verschaffen over de brandveiligheid en prestaties van producten in verschillende situaties.

NEN 8012

De bestaande brandnormen voor kabels zijn vervallen en worden nu ingedeeld naar Euroklassen. De eisen voor het brandgedrag zijn opgenomen in de Europese norm EN 50575. Dit geldt voor kabels toegepast in elektrotechnische installaties in bouwwerken, zowel bouwkundige als civieltechnische werken. Deze norm is ingegaan op 1 juli 2016 en aansluitend is een overgangsperiode van 1 jaar vastgesteld tot 1 juli 2017.

De eisen uit de CPR voor kabels zijn in Nederland verwerkt in de nieuwe NEN8012. Deze NEN8012 is van toepassing op leidingtypes in (elektrische) installatie volgens de NEN1010. De norm NEN 8012 wordt gebruikt om de brandklasse te bepalen en zodoende te bepalen welk type kabel er moet worden toegepast.

Nieuwsflitsen bij EFPC

Oprichting Vereniging van Opleiders Brandveiligheid vrijwel rond

Nadat EFPC in 2018 succesvol één van de oprichters van de stichting Examens Brandveiligheid en Security (STEBS) was, is de oprichting van een vereniging van opleiders brandveiligheid en security aanstaande. Ook hiervoor is EFPC één van de intitiatiefnemers. Naar verwachting wordt de oprichtingsakte medio februari 2019 bij de notaris verwerkt en is de vereniging een feit. Voor meer informatie: Ronald van Brakel (Ronald@efpc.nl)

Opening Royal Van Lent Shipyard

Op 15 september was er in het kader van de nieuwbouw bij Royal van Lent wederom een open dag georganiseerd. EFPC is als adviseur intensief betrokken bij de totstandkoming van dit bijzondere project. De grootschalige scheepsbouwloods kenmerkt zich door superlatieven en dito vraagstukken. Elders op deze site vindt u een artikel over brandveiligheid bij de Scheepsbouwloods. Voor meer informatie: Kitty Haas (Kitty@efpc.nl)

Audit CCV-certificeringsschema UPD-opsteller

Nadat het CCV in mei de nieuwe certificeringsregeling voor UPD-opstellers heeft gepubliceerd, is EFPC als één van de eerste adviesbureaus in Nederland hierop geaudit.  Deze audit door CIBV is door ons op 10 augustus met goed gevolg doorlopen. EFPC was destijds al het eerste adviesbureau met een erkenning binnen de voorganger van deze nieuwe regeling en mag binnenkort, ook van dit nieuwe schema, als eerste(?) het certificaat ontvangen. We houden u op de hoogte van deze mijlpaal!

 

Opening Grofsmederij Havenbedrijf Rotterdam

Op donderdag 28 juni is de GROFSMEDERIJ op het RDM terrein in Rotterdam feestelijk geopend.

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft EFPC opdracht gegeven om voor de renovatie een brandveiligheidsconcept te ontwikkelden waarbij enerzijds de monumentale staat behouden bleef in combinatie met (flexibele) verhuurbaarheid. Het brandveiligheidsconcept is gebaseerd op NEN 6079, rekening houdend met de monumentale constructieve opbouw en  verschillende gebruiksmogelijkheden. En met succes!

Voor meer informatie: Kitty Haas (Kitty@efpc.nl)

EFPC & HSE-advies op VBE-congres

Ronald van Brakel en Pascal Plaisier hebben op het VBE-congres van 6 juni jl. een tweetal goedbezochte lezingen gegeven over risico-gerichte benadering van brandveiligheid. Er wordt veel over gesproken maar Ronald en Pascal hebben de aanwezigen niet alleen inzage gegeven in de theoretische modellen maar ook in pragmatische project-voorbeelen waar deze methodiek is toegepast. Voor meer informatie Pascal Plaisier (Pascal@hse-advies.nl) of Ronald van Brakel (Ronald@efpc.nl). 

Kennismiddagen voor de Zorg-branche

In juni organiseert EFPC samen met Ascom en Bureau Veritas een aantal bijeenkomsten waarin met belanghebbenden in de  zorgbranche kennis wordt gedeeld over alle aspecten van brandveiligheid. Aan de orde komen de technische mogelijkheden, certificeringsaspecten en de optimalisatiemogelijkheden bij integratie van techniek en organisatie. Voor meer informatie Nico Kluwen (nico@efpc.nl).

Examenstichting brandveiligheid een feit

Ruim 15 jaar na oprichting van de VVBA heeft EFPC als medeoprichter wederom bijgedragen aan een belangrijke mijlpaal. In maart is de Stichting examens brandveiligheid en security opgericht. De aankomende tijd wordt hard gewerkt aan het verder ontwikkelen van de stichting en het uitnodigen van belanghebbenden.

Sponsoring Nederlandse Brandwondenstichting

In novmeber 2017 heeft EFPC besloten om een meerjarige sponsorovereenkomst aan te gaan met de Nederlandse Brandwondenstichting. Als adviseur Brandveiligheid weet EFPC als geen ander hoe ingrijpend een brand voor de betrokkenen kan zijn. Hoewel EFPC een brand en de gevolgen daarvan probeert te voorkomen, je kunt je ogen niet sluiten voor het goede werk dat de stichting doet als het onverhoopts wel fout gaat.

 PJ Veth gebouw Universiteit Leiden

Vanmiddag (12 oktober) zijn we bij de opening van het PJ Veth gebouw in Leiden geweest. Na een ingrijpende reno-vatie wordt het vanaf nu gebruikt door de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Leiden. Wij hebben geadviseerd over de invulling van de brandveiligheid bij de renovatie van dit karakteristieke en bijzondere gebouw. Een uitdagende opgave.

Het pronkstuk van het gebouw is de prachtige open centrale trap. Die openheid moest wel blijven. Dit is bepalend geweest voor de invul-ling van de brandveilig-heid. In dat kader zijn ook bestaande karakteristieke deuren niet vervangen maar aangepast om ze brandwerend te maken.

Het resultaat is een brand-beveiligingsplan dat bij de omgevings-vergunning is ingediend en (zonder opmer-kingen) is goedgekeurd.

Een dergelijk project doet een beroep op creativiteit, flexibiliteit, zorgvuldigheid en vakkennis.

Dan is het ontzettend leuk om 3 jaar later de resultaten te zien van al die inspanningen. Het is een prachtig gebouw geworden. Complimenten aan de architecten, uitvoerende partijen en natuurlijk aan de Universiteit van Leiden. Kitty Haas (kitty@efpc.nl)

 

Brandveiligheid Windmolens

Op 27 september heeft een brand gewoed in een windmolen te Zeewolde. De oorzaak is nog niet bekend maar de vraag die wel op komt is “hoe brandveilig zijn windmolens en wat is de beste brandbeveiliging”. Dit zijn zeker uitdagingen waar specialisten op het gebied van brandveiligheid een antwoord op zouden moeten vinden, wordt vervolgd! Nico kluwen, nico@efpc.nl

 

EFPC wint de Business Relay bij de Triathlon Almere! 

Het team van EFPC heeft overtuigend de Business Relay gewonnen! Met een zeer knappe tijd van 1h29:45 hielden Siem-Jan Stam, Rick Marissen en Jean Paul Jansen de concurentie ruim achter zich. Zie ook https://www.challenge-almere.com/nl/2017/relays-ook-dit-jaar-weer-groot-succes/ .Namens alle medewerkers van EFPC van harte gefeliciteerd met het fantastische resultaat, Gerben van Hal, Gerben@efpc.nl

 

Oude stallen brandgevaarlijk?? (augustus 2017)

In de afgelopen tien jaar zijn er al meer dan 180 stalbranden geweest. De combinatie van stof, stro en mestgassen maakt de veestallen brandgevaarlijk. Omdat het vaak oudere stallen betreft zijn er nauwelijks maatregelen ter beperking uitbreiding van brand aanwezig. De gebruikte isolatiematerialen zoals PUR in wanden en daken zorgen voor een razendsnelle uitbreiding van brand. Een sprinklerinstallaties kan brand in een vroegtijdig stadium signaleren en beperken. Maar ook een dergelijke installatie is niet in alle situaties opgewassen tegen branduitbreiding via het isolatiemateriaal in de gevel of in het dak. Daarom wordt aangeraden om de stallen te voorzien van bouwkundige brandpreventieve voorzieningen (zoals compartimentering en onbrandbare materialen) en vervolgens pas na te denken over installatietechnische brandbeheersingsmaatregelen. Nico kluwen, nico@efpc.nl